Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Twój 1% może wiele zmienić

Przemoc wobec dzieci w Polsce to poważny problem społeczny. Przeciwdziałamy jej już od ponad 21 lat. Pragniemy, by nasza oferta pomocy docierała do wszystkich potrzebujących

Więcej

Placówki pomagające dziecku i rodzinie

 

 

Placówka

 

Dane teleadresowe

 

Oferta

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7

 

ul. Osowska 81
04-351 Warszawa


Tel. (22) 5169820 
Fax: (22) 5169830


e-mail:mos7@mos7.edu.pl
sekretariat@mos7.edu.pl


www.mos7.edu.pl

 • Punkt konsultacyjny (Punkt jest kierowany do nauczycieli, rodziców i uczniów warszawskich szkół oraz osób zajmujących się wychowaniem i pracą z młodzieżą.)
 • Mediacje w sytuacjach trudnych dla nauczycieli, uczniów, rodziców.
 • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • Trudności wychowawcze: zachowania buntownicze, nieprzestrzeganie norm społecznych

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16

 

 

ul. Kordeckiego 54 
04-330 Warszawa

tel./fax (22) 6102132

  e-mail:poradnia16@wp.pl

www.ppp16.waw.pl 

 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia pedagogiczna z matematyki
 • Logopedia
 • Nauka czytania
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Doradztwo zawodowe
 • Socjoterapia
 • Zajęcia psychomotoryczne
 • Biofeedback

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4

ul. Mińska 1/5

03-806 Warszawa


tel./fax (22) 8102029

 e-mail:ppp4@neostrada.pl

 www.ppp4.omedia.pl

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo zawodowe
 • Poradnictwo dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  umysłowo i ruchowo
 • Poradnictwo dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy
 • Pomoc terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz matematyki
 • Poradnictwo specjalistyczne w zakresie: nadpobudliwości psychoruchowej, uzależnień i współuzależnienia, terapii rodzinnej, treningu intelektualnego dla licealistów.

ZESPÓŁ OGNISK WYCHOWAWCZYCH 
im. Kazimierza Lisieckiego 
"Dziadka" - Ognisko Wychowawcze Gocław

ul. Meissnera 13

03-892 Warszawa

 tel. (22) 6136991

e-mail: goclaw@zow.pl

www.zow.pl

 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia rozwijające poznawczo

 

 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

(Praga Północ) 

 

 

ul. Otwocka 3

03-759 Warszawa

 

Tymczasowe siedziby:

ul. Sierakowskiego 9

03-709 Warszawa

tel. (22)6190194

 

ul. Namysłowska 1

03-454 Warszawa

tel. (22)6700704 

             e-mail: poradnia@ppp5.pl 

www.ppp5.pl

 

 • Zajęcia grupowe (Zaję­cia ogól­no­ro­zwo­jowe dla dzieci uczęsz­cza­ją­cych do klas “0”-II. Zaję­cia dla dzieci nieśmiałych. Warsz­taty umie­jęt­no­ści wychowawczych. Warsz­taty dla rodzi­ców dzieci nadpobudliwych. Jak budo­wać pozy­tywne rela­cje z trud­nym nastolatkiem.)
 • Doradztwo zawodowe
 • Konsultacje i warsztaty dla rodziców. Terapia rodzin.
 •  Diagnoza i terapia indywidualna dla dzieci 0-6 lat, dla dzieci w szkole podstawowej, gimnazjalistów i licealistów.

 

Fundacja Pomocy Rodzinie Gwiazdeczka

ul. A. Kordeckiego 66
04-355 Warszawa

 tel.:  (22) 3949910  

(22) 4234498

608 126 119

Skype:  gwiazdeczka.eu
e-mail: gwiazdeczka.eu@gmail.com

www.gwiazdeczka.eu

 

 • Terapia pedagogiczna

Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny

ul. Stanisławowska 14 
03-832 Warszawa 

tel. (22) 8133040

506 035 336 

e-mail: arka-2@wp.pl

www.arka.warszawa.pl

 • Ośrodek „Arka 2” na Pradze Południe
 • Darmowe posiłki
 • Zajęcia dla dzieci rozwijające ich zainteresowania, zajęcia sportowe
 • Wsparcie samotnych matek
 • Doradztwo dla osób uzależnionych od alkoholu

 

Fundacja

,,Dziękuję, nie biorę”

 

ul. Grochowska 278 lok. 403

03-841 Warszawa

 tel. (22) 8700606

fax. (22) 8701222

513 106 091

 e-mail:

fundacja@dziekujeniebiore.org.pl

www.dziekujeniebiore.org.pl

 • Szkolenia i warsztaty dotyczące: narkotyków, dopalaczy, agresji, przemocy, ryzykownych zachowań seksualnych, zagrożeń na płaszczyźnie człowiek - cyberprzestrzeń

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Praga Południe

 

 

ul. Grochowska 259A

04-388 Warszawa

 tel. (22)8139496

 e-mail: tpdpragapld@o2.pl

ogniskopraga@o2.pl

www.tpdpraga.org

 • Opieka pedagogiczna

 


Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego

ul. Królowej Aldony 13

03-928 Warszawa 

tel. (22) 6173428

fax. (22) 6161395

 e-mail: fundacjaswjana@wp.pl

www.fundacjaswjana.home.pl

 

 • Pomoc dzieciom i młodzieży pochodzących z ubogich i dysfunkcjonalnych rodzin

 

Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

ul. Chodakowska 19/31

03-815 Warszawa

 tel. (22) 7409605

604 442 433 

e-mail:

stowarzyszenie@wspolnepodworko.org.pl

www.wspolnepodworko.org.pl

Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, w ramach której prowadzone są zajęcia: 

 • Opiekuńczo-wychowawcze,
 •  Socjoterapeutyczne
 •  Terapeutyczne
 •  Praca z rodzinami podopiecznych
 •  Warsztaty artystyczne.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawa

ul. Wiatraczna 11
04-366 Warszawa 

tel./faks: (22) 810-50-65

sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

www.ops-pragapoludnie.pl

 • Pomoc rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
 • Pomoc niepełnosprawnym i chorym
 • Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi
 • Pomoc osobom starszym
 • Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom
 • Pomoc osobom i rodzinom z problemem przemocy

 

Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka

Biuro konsultacyjne: Warszawa Praga Południe ul. Kickiego

ul. Kościuszkowców 78a/18

04-552 Warszawa

tel. 508 333 669

790 023 375, 
fax 22 242 82 10

e-mail: 

biurozarzadu@prawaojca.org.pl

www.prawaojca.org.pl

 • Bezpłatne mediacje rodzinne 

Ognisko pracy pozaszkolnej nr 1


ul. Kwatery Głównej 11
04-294 Warszawa


tel./fax 22-610-67-77
 e-mail: opp1@opp1.waw.pl

www.opp1.waw.pl

Kluby działające w OPP: 

 • Przedszkolaka
 • Otwartej Głowy
 • Ekologiczno- Przyrodniczym
 • Młodego Artysty
 • Poszukiwaczy Wartości

Sekcje:

 • Zespołowe Gry Sportowe
 • Tenis stołowy
 • Pływanie ( Pływalnia Szuwarek)
 • Pantomima
 • Taniec
 • Rysunek
 • Malarstwo

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2


ul. Nobla 18/26

03-930 Warszawa

tel. (022) 617-59-62

e-mail: opp2@edu.um.warszawa.pl 

www.oj14.republika.pl

Placówka prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieżą w wieku szkolnym oraz byłymi wychowankami placówki do 24-go roku życia z terenu m. st. Warszawy, a w szczególności z terenu Dzielnicy Praga Południe.

Ognisko jest placówką ogólnodostępną a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne. Prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, doskonalimy umiejętności, przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, umożliwiamy podnoszenie sprawności fizycznej oraz uprawiania wybranej dyscypliny sportowej. Organizują imprezy, konkursy, wypoczynek i rekreację.

Stowarzyszenie dla Rodzin


 Zespół Praski:

ul. Ząbkowska 39

03-736 Warszawa

Biuro (adres do korespondencji):

03-680 Warszawa,

ul.Ametystowa 3
tel. / fax (0-22) 679-14-93 

 

 

 • Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży (Placówka Niepubliczna) na terenie Pragi Północ w Warszawie z oddzialami: Białołęka, Targówek, Praga- Południe.
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych
 • Poradnia ds. Pomocy Rodzinie
 • Ogólnoszkolne programy profilaktyczne
 • Grupy Podwórkowe ("Dzieci Ulicy")
 • Wspomaganie środowiska wychowawczego
 • Program stażowy i wolontaryjny